Το γλωσσάρι του Moby Dick

Κεφάλαιο XLVII

παλάγκα, τα - παλάγκο < (αντιδάνειο) ιταλική palangο < νεολατινική palanca < αρχαία ελληνική φάλαγξ

μηχανισμός με τροχαλίες που χρησιμοποιείται στα πλοία για φορτοεκφορτώσεις

παλάγκο ή σύσπαστον (tackle). Μηχανική κατασκευή από τρόχιλους (tackle, blocks) και σχοινιά (tackle ropes), για την ανύψωση βαρών και την αύξηση της δυνάμεως. Παραδείγματα: σύσπαστο ή παλάγκο της άγκυρας (cat tackle), πηδαλίου (helm tackle) κ.α.

Πηγές:
1)Wikipedia
2)Σύγχρονο Ναυτιλιακό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό - Εκδ. Τυροβολα

τρίγκες, οι = τα διάδετα, οι δεσμοί, τα παλαμάρια < αντιδάνειο) ιταλική τρινκα trinca < isp. Trinca < από ελλ. Τρίχα (πβλ τριχή επιρρ = στα τρια, τριχοτόμηση της γωνιας) ή τρέπω

Πηγή:Στουγιαννίδης